Положение о членстве

Положення про членство в УАП

№ 2/2007

                                                                                           «Затверджено»

                                                                                                   загальними зборами УАП                                                                

                                                                                                          згідно протоколу

                                                                                                      загальних зборів УАП

                                                                                                     № _________________

                                                                                                          «____»_______________ 2007

                                                                                                    Голова правління – Президент УАП

                                                                                                

                                                                                                        _________________ Уварова С.Г.

1. Дійсним Положенням передбачається три форми індивідуального членства в УАП: асоційоване, дійсне та почесне.

1.1. Дійсним Положенням передбачається одна форма колективного членства в УАП – асоційована.

2. Підставою для прийняття в УАП в якості асоційованого індивідуального члена є особиста заява, а для колективного асоційованого члена – рішення загальних зборів організації,  напрямок діяльності якого відповідає цілям та завданням УАП.

2.1. Асоційовані члени можуть брати участь в роботі УАП з правом дорадчого голосу.

2.2. Повноважні представники асоційованого колективного члена УАП можуть брати участь в роботі УАП з правом дорадчого голосу.

3. Прийом в дійсні члени  УАП окрім особистої заяви потребує:

—          наявність рекомендацій як мінімум двох дійсних членів УАП, які складаються з характеристики рівня освіти, професійної підготовки, кваліфікації і практичної роботи рекомендованої особи в області філософського, терапевтичного, психологічного або прикладного психоаналізу.

—          Наявності офіційних документів про отриману психоаналітичну освіту в одному з ліцензованих державою навчальних закладів, виданого у встановленому порядку уповноваженою установою.

3.1. Дійсні члени УАП можуть брати участь в роботі загальної Конференції УАП з правом вирішального голосу.

4. Прийом в почесні члени УАП здійснюється загальними зборами УАП за спеціальним поданням Правління УАП кандидатур осіб, які внесли значний особистий вклад в діяльність УАП та в розвиток вітчизняної та світової психоаналітичної теорії та практики.

4.1. Почесні члени УАП можуть брати участь в діяльності УАП з правом дорадчого голосу.

5. Прийом в УАП нових індивідуальних і колективних членів може здійснюватися рішенням Правління УАП, та затверджується черговими загальними зборами УАП.

6. Форма колективного членства в УАП не визначає автоматично форму індивідуального членства в УАП, яка стосовно кожного індивідуального члена визначається персонально.

7. Всі члени УАП мають посвідчення встановленого зразка, форма посвідчень членів УАП розробляється і затверджується Правлінням УАП.

8. Індивідуальні і колективні членські внески для асоційованих та дійсних членів УАП є обов’язковими.

8.1. Індивідуальні і колективні членські внески асоційованими та дійсними членами УАП вносяться за наступний рік до 1-го грудня поточного року.

8.2. Несплата членом УАП членського внеску терміном 1 календарний місяць  після зазначеного в п.8.1. даного Положення терміну автоматично призводить до позбавлення статусу члена УАП та позбавлення всіх посад в УАП.

8.3. Членський внесок асоційованого члена УАП складається з одноразового вступного внеску у розмірі 2000 грн. та щорічного  членського внеску  в розмірі 500 грн.   

8.4. Членський внесок дійсного члена УАП складається з одноразового вступного внеску у розмірі 2000 грн. та щорічного  членського внеску  в розмірі 1000 грн.   

8.5.  Членський внесок колективного члена УАП складається з одноразового вступного внеску у розмірі 500 € та щорічного членського внеску в розмірі 300 €.

8.6. Сплата членських внесків для почесних членів УАП не є обов’язковою.

9. Виключення  зі складу членів УАП за невиконання статутних положень або рішень керівних органів УАП, систематичну неучасть у заходах УАП, які затверджені календарними планами на загальними зборах УАП,  а також за вчинки що дискредитують УАП, здійснюється за рішенням Правління УАП і затверджується загальними зборами УАП, при цьому з моменту рішення Правління і до його затвердження загальними зборами членство в УАП особи, яка виключається зі складу УАП є призупиненим, за виключенням випадків при яких позбавлення статусу члена УАП відбувається автоматично згідно п.8.2. даного Положення.

10. Поновлення статусу члена УАП відбувається після подання заяви на розгляд Правління УАП, і прийняття рішення про поновлення за поданням Правління загальними зборами УАП, та повторного внесення вступного внеску у розмірі встановленому п. 8.3 даного Положення.

Президент УАП

С.Г. Уварова                            ___________________

 

Голова Президії

Загальних Зборів  

 

______________________         ___________________

 

Члени Президії

Загальних зборів                

 

_____________________            ___________________

 

_____________________            ___________________

 

_____________________            ___________________